Σχετικά με τη συγκριτική έρευνα

Η έρευνα αυτή διεξήχθη στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+: NEVer TOO Late – New Tools for Learning in Adult Age από κοινού από την κοινοπραξία του έργου και υπό το συντονισμό του lernraum.wien / VHS Wien.

Η έρευνα διεξήχθη σε τρία στάδια με τη χρήση μιας μεικτής μεθόδου που περιλάμβανε 1) έρευνα γραφείου (εξέταση σημαντικών διεθνών και εθνικών εγγράφων σχετικά με την εκπαίδευση βασικών δεξιοτήτων), 2) ποσοτική ανάλυση των στατιστικών στοιχείων του ELINET καθώς και 3) μια σειρά ποιοτικών συνεντεύξεων με μαθητές και εκπαιδευτικούς στις συμμετέχουσες χώρες.

 Βρείτε παρακάτω την πλήρη μελέτη στα αγγλικά.”

Συγκριτική έρευνα μεταφρασμένη -Συνοπτική έκδοση