Σχετικά με το έργο

Το πρόγραμμα New Tools for Learning in Adult age – NEver TOO LAte είναι ένα έργο διάρκειας 32 μηνών (Οκτώβριος 2019- Μάιος 2022).

Το έργο αναπτύσσεται σε 6 ευρωπαϊκές χώρες: Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία και Γερμανία. Πρόκειται για χώρες που πλήττονται από: γενική προοδευτική φτωχοποίηση λόγω οικονομικών-κοινωνικο-πολιτισμικών κρίσεων που εκδηλώνονται διαχρονικά- πολιτικά ζητήματα που σχετίζονται με την έλλειψη μέτρων που ευνοούν τις διαδικασίες ένταξης και ενσωμάτωσης των ατόμων που βρίσκονται σε περιθωριακές ή υποβαθμισμένες συνθήκες- υψηλό ποσοστό ανεργίας που πλήττει κυρίως τους νέους, τις γυναίκες και τα άτομα με χαμηλά ή ανειδίκευτα προσόντα- έντονες εισερχόμενες μεταναστευτικές ροές από χώρες που πλήττονται από τη φτώχεια και τις συγκρούσεις.

Στο παρόν σχέδιο, η προτεραιότητα που εξετάζεται είναι η κοινωνική ένταξη. Ειδικότερα, το έργο στοχεύει:

 α) Στην ανάπτυξη εργαλείων για την ενθάρρυνση νέων και ενηλίκων με χαμηλή ή καθόλου σχολική εκπαίδευση, πολιτών της ΕΕ και μη, να βελτιώσουν ή/και να αναπτύξουν τον λειτουργικό γραμματισμό, τον αριθμητισμό και τις ψηφιακές δεξιότητές τους- να αυξήσουν την ικανότητα να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν- να βελτιώσουν τις κοινωνικές δεξιότητες και τις δεξιότητες του πολίτη, όπως η ικανότητα να ενεργούν ως υπεύθυνοι πολίτες και να συμμετέχουν πλήρως στην πολιτική και κοινωνική ζωή.

Το έργο στοχεύει στη συμμετοχή 200 νέων ηλικίας 16-30 ετών, με ιδιαίτερη έμφαση σε: ενήλικες με χαμηλό ή μη αναλφαβητισμό με υψηλό κίνδυνο κοινωνικοπολιτισμικής περιθωριοποίησης και με περιορισμένη πρόσβαση στα δικαιώματα του πολίτη- αιτούντες/κάτοχοι διεθνούς προστασίας- γυναίκες που κινδυνεύουν με αποκλεισμό ή/και θύματα εμπορίας ανθρώπων και σεξουαλικής/εργασιακής εκμετάλλευσης, δικαιούχοι μέτρων προστασίας- ασυνόδευτοι αλλοδαποί ανήλικοι που δεν υπόκεινται πλέον στην υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση (άνω των 16 ετών)- νέοι και ενήλικες Ρομά, άνδρες και γυναίκες.

β) Παροχή μεθοδολογικών εργαλείων σε 80 επαγγελματίες στη βασική εκπαίδευση και στην εκπαίδευση του πολίτη για ενήλικες, που προσδιορίζονται από τους εταίρους μεταξύ των εκπαιδευτών, των παιδαγωγών, των δασκάλων, των πολιτισμικών γλωσσικών διαμεσολαβητών.

Προγραμματίζονται τέσσερις εκδηλώσεις πολλαπλασιασμού σε 4 από τις χώρες εταίρους (Ισπανία, Ελλάδα, Γερμανία, Ιταλία) για τη διάδοση της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συστάσεων.

Για την επίτευξη των στόχων του, το NEver Too LAte θα παράγει 3 πνευματικά αποτελέσματα:

 Συγκριτική έρευνα που αναλύει μεθοδολογίες και θετικές εμπειρίες σε χώρες εταίρους (Ιταλία, Γερμανία, Πορτογαλία, Ισπανία, Αυστρία, Ελλάδα) στο πεδίο ενδιαφέροντος του έργου- Βιβλιοθήκη πολυμέσων

 “”MyDigital FlipBooks”” για χρήση από επαγγελματίες, για την υποστήριξη των νέων και των ευάλωτων ενηλίκων σε μονοπάτια δια βίου μάθησης-

 Μια πλατφόρμα βασικής μάθησης συμβατή με όλες τις ψηφιακές συσκευές και με στόχο την παρακίνηση νέων και ενηλίκων να ολοκληρώσουν μαθησιακές διαδρομές για βασική εκπαίδευση και δεξιότητες του πολίτη.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι τα εξής:

 

  • Αύξηση του αριθμού των ενηλίκων και των νέων, από την ΕΕ και εκτός ΕΕ, με χαμηλή ή καθόλου σχολική εκπαίδευση, που παρακινούνται να αναπτύξουν/βελτιώσουν λειτουργικές δεξιότητες γραμματισμού, αριθμητισμού, ψηφιακές, κοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες του πολίτη σύμφωνα με τις ανάγκες και τις φιλοδοξίες τους για κοινωνική ένταξη-
  • βελτίωση των ικανοτήτων των επαγγελματιών να παρακινούν τις ομάδες-στόχους του έργου να μαθαίνουν και να βελτιώνουν τις δεξιότητές τους-

 αποτελεσματικός προσανατολισμός ευαισθητοποίησης , και στρατηγικές παρακίνησης για μάθηση που εφαρμόζονται σε κοινοτικό επίπεδο προς όφελος ιδιαίτερα ευάλωτων μη εγγράμματων ατόμων.

Οι μακροφάσεις του έργου είναι:

 – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ (Επικεφαλής εταίρος DEDALUS)

 – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (Επικεφαλής εταίρος Studio Erresse και VHC Wien)

 – ΔΙΑΔΟΣΗ (Επικεφαλής εταίρος VHS CHAM).

 – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (Επικεφαλής εταίρος STUDIO ERRESSE)

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Οι νομικές οντότητες που συμμετέχουν στο NEver TOO LAte αντιπροσωπεύουν 6 ευρωπαϊκές χώρες: Γερμανία, Αυστρία, Ισπανία και Πορτογαλία.

 Συντονιστής του έργου είναι ο DEDALUS (IT), ένας κοινωνικός συνεταιρισμός που ασχολείται ενεργά με την προώθηση υπηρεσιών και διαδρομών χωρίς αποκλεισμούς που απευθύνονται σε ανηλίκους, νέους και ενήλικες, τόσο από την ΕΕ όσο και από το εξωτερικό.

Οι εταίροι είναι οι ακόλουθοι:

 STUDIO ERRESSE (IT) συνεταιριστική εταιρεία ειδικός στην παρακολούθηση, αξιολόγηση και παροχή συμβουλών σε φορείς του τρίτου τομέα- και στην έρευνα, τον προσανατολισμό και την αξιολόγηση δεξιοτήτων-

 DAFNI KEK (GR) ίδρυμα με μεγάλη εμπειρία σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ιδίως στην εκμάθηση ψηφιακών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και κοινωνικών δεξιοτήτων-

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ (GR) ίδρυμα ειδικός στο σχεδιασμό καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών για τη μάθηση,

 VHS CHAM (D) που ασχολείται με την κατάρτιση γυναικών (μεταναστών και προσφύγων), ιδίως στον τομέα της ανάπτυξης ψηφιακών και γλωσσικών δεξιοτήτων (αγγλικά, γερμανικά)-

 VHS WIEN (A) ίδρυμα που δραστηριοποιείται στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και της κοινωνικής έρευνας-

 CLUBE (PT) μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στην Πορτογαλία στους τομείς της νεολαίας, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της απασχόλησης-

 UHU (ES) δημόσιο πανεπιστήμιο στην Huelva που διαχειρίζεται προγράμματα κινητικότητας Erasmus + για φοιτητές και καθηγητές και συμμετέχει σε διάφορα προγράμματα Erasmus Mundus.